เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครู ภูมิปัญญาไทย และบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในจังหวัดสงขลา

เพื่อส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เพื่อประชาสัมพันธ์งานของมูลนิธิครูดีศรีสงขลา

 

ที่ตั้งมูลนิธิ

สำนักงานมูลนิธิตั้งอยู่ที่เลขที่ ๑๙๒ หมู่ที่ ๒ ถนนเพชรเกษม ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา